Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Verkoop in Uitvoering

Artikel 1 – Definities
In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities, tenzij anders is aangegeven:
Gebruiker: Verkoop in Uitvoering;
Opdrachtgever: de wederpartij van Verkoop in Uitvoering;
Opdracht: de in onderling overleg bepaalde werkzaamheden tussen Opdrachtgever en Verkoop in Uitvoering, die door Verkoop in Uitvoering worden verricht en de daarvoor afgesproken voorwaarden.

Artikel 2 – Algemeen
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en Opdrachten tussen Verkoop in Uitvoering, hierna te noemen “Gebruiker”, en Opdrachtgever (c.q. haar rechtsopvolger) waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Hiervan kan alleen worden afgeweken als door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;
2.2 Standaardvoorwaarden van de Opdrachtgever gelden alleen wanneer deze door Gebruiker zijn aanvaard middels schriftelijke bevestiging. In alle andere gevallen wordt de toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand gewezen;
2.3 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op die opdrachten met Gebruiker, waarbij door Gebruiker derden dienen te worden betrokken;
2.4 Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen plegen in dat geval overleg om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.
2.5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
2.6 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.
2.7 Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen
3.1 Offertes en aanbiedingen van Gebruiker (Verkoop in Uitvoering) zijn voornamelijk gebaseerd op informatie die door Opdrachtgever is afgegeven. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële informatie heeft gegeven;
3.2 De door Gebruiker gemaakte offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders is aangegeven. Gebruiker is alleen aan de offertes gebonden als de aanvaarding ervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven;
3.3 De prijzen in een offerte en aanbieding zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en exclusief andere voor de opdracht gemaakte kosten, zoals verzenden administratiekosten, tenzij anders is aangegeven;
3.4 Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Gebruiker er niet aan gebonden. De opdracht komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft;
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4 – Ter beschikking stelling van informatie en medewerking
4.1 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan Gebruiker zijn verstrekt, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de Opdracht op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Gebruiker is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Artikel 5 – Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij
5.1 Gebruiker zal de Opdracht naar beste inzicht en vermogen en Overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
5.2 Voor zover voor een goede uitvoering van de Opdracht nodig is, heeft Gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Hij doet dit in overleg met Opdrachtgever en doet zijn uiterste best om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken.
5.3 Gebruiker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht, voor zover deze zelf een Opdracht met Opdrachtgever zijn aangegaan;
5.4 Indien door Gebruiker of door Gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de Opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
5.5 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens hem bekend hoorden te zijn;
5.6 Gebruiker is gerechtigd de Opdracht in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
5.7 Indien de Opdracht in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6 – Wijziging van de opdracht, meerwerk
6.1 Gebruiker aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden.
6.2 Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Opdracht overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de Opdracht, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de Opdracht daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de Opdracht kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Opdracht, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
6.3 Indien de Opdracht wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Opdracht levert geen wanprestatie van Gebruiker op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Opdracht op te zeggen of te annuleren.
6.4 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de Opdracht weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
6.5 Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.
6.6 In afwijking van lid 1, brengt Gebruiker geen meerkosten in rekening als de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan Gebruiker kunnen worden toegerekend.

Artikel 7 – Contractduur; uitvoeringstermijn
7.1 De Opdracht tussen Gebruiker en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
7.2 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Opdracht.

Artikel 8 – Tarieven
8.1 De wijze van vergoeden wordt vooraf door beide partijen per Opdracht bepaald. Dit kan zijn op basis van een uurtarief, op basis van een basisvergoeding met provisie over de gemaakte omzet of vergoeding enkel op basis van provisie. Wanneer partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, stelt Gebruiker het tarief vast volgens het standaard uurtarief.
8.2 In het tarief van Gebruiker zijn inbegrepen de kosten van secretariële werkzaamheden en telefoonkosten, tenzij anders overeengekomen.
8.3 Reis en verblijfkosten declareert Gebruiker volgens afspraken in de offerte. Bij alle offertes brengt Gebruiker alleen de werkelijk bestede tijd in rekening en bij dreigende overschrijding van meer dan 5% van het geoffreerde bedrag declareert Gebruiker na overleg met Opdrachtgever.
8.4 Alle genoemde bedragen in de uitingen van Gebruiker zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
8.5 Indien Gebruiker met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Gebruiker niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de Opdracht om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een
stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Opdracht redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
8.6 Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de Opdracht meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Opdracht, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de Opdracht door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Gebruiker:
– alsdan alsnog bereid is om de Opdracht op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
– indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet;
– indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de Opdracht zal plaatsvinden;
of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
8.7 Gaat Opdrachtgever niet akkoord met de door Gebruiker geplande verhoging, dan kan hij binnen twee weken na de kennisgeving ervan de opdracht schriftelijk annuleren. Eventuele werkzaamheden aan de opdracht die in de tussentijd door Gebruiker zijn gedaan, worden wel in rekening gebracht.

Artikel 9 – Betalingsvoorwaarden
9.1 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.
9.2 Na de vervaldatum is Opdrachtgever in gebreke en heeft Gebruiker het recht de wettelijke rente te berekenen. Gebruiker berekent de rente over het te betalen bedrag vanaf het moment dat Opdrachtgever in gebreke is, totdat het bedrag volledig is betaald. Een deel van de maand wordt daarbij beschouwd als een hele maand. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie zijn voor rekening van Opdrachtgever;
9.3 Blijft betaling langer dan 1 maand uit, dan kan Gebruiker de uitvoering van de opdracht stilleggen totdat betaald is;
9.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever, zijn de vorderingen van Gebruiker op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar;
9.5 Gebruiker heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen in mindering te brengen van de kosten, vervolgens van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan zonder daardoor in verzuim te komen een aanbod tot betaling weigeren, als Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, als daarbij niet ook de opengevallen, de lopende rente en kosten worden voldaan;
9.6 Bij het niet nakomen van de verplichtingen door Opdrachtgever, zijn alle kosten die zijn gemaakt om te kunnen vorderen voor Opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.

Artikel 10 – Afsluiting opdracht
10.1 De opdracht is financieel gezien afgesloten als de afrekening door Opdrachtgever is goedgekeurd. Opdrachtgever moet hierover binnen 14 dagen na factuurdatum berichten. Reageert Opdrachtgever niet binnen deze termijn, dan mag worden aangenomen dat de afrekening is goedgekeurd.
Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Gebruiker (Verkoop in Uitvoering) totdat deze door Opdrachtgever zijn betaald.

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud
11.1 Alle door Gebruiker (Verkoop in Uitvoering) geleverde zaken, zoals ook ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Gebruiker totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen is nagekomen;
11.2 Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op een andere manier te bezwaren.
11.3 De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de
Opdrachtgever verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
11.4 Het door Gebruiker geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
11.5 Wil Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten uitoefenen, dan geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Gebruiker of door deze aan te wijzen derden om alle locaties waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden te betreden om deze zaken terug te nemen.

Artikel 12 Onderzoek, reclames en klachten
12.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden door Gebruiker moet Opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum en uiterlijk binnen drie weken na afronding van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk melden aan Gebruiker. De ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat Gebruiker er adequaat op kan reageren.
12.2 Als een klacht terecht is, verricht Gebruiker de werkzaamheden alsnog zoals is overeengekomen, tenzij dit aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste moet Opdrachtgever schriftelijk kenbaar maken.
12.3 Als het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, is Gebruiker aansprakelijk, binnen de grenzen van artikel 16.

Artikel 13 – Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging
13.1 Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Opdracht te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Opdracht niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de Opdracht Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de Opdracht verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Opdracht en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de Opdracht tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
13.2 Voorts is Gebruiker bevoegd de Opdracht te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Opdracht onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Opdracht in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.
13.3 Indien de Opdracht wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Opdracht.
13.4 Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
13.5 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
13.6 Indien de Opdrachtgever zijn uit de Opdracht voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze nietnakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Gebruiker gerechtigd de Opdracht terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is
verplicht.
13.7 Indien de Opdracht tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Gebruiker extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
13.8 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de Opdracht terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of Opdracht te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
13.9 Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan afvoeren afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de Opdracht gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 14 – Teruggave ter beschikking gestelde zaken
14.1 Als Gebruiker (Verkoop in Uitvoering) aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht zaken ter beschikking heeft gesteld, moet Opdrachtgever het geleverde op zijn schriftelijke verzoek binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig teruggeven. Komt Opdrachtgever deze verplichting niet na, dan zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening;
14.2 Als Opdrachtgever, nadat hij een aanmaning heeft ontvangen, alsnog in gebreke blijft, mag Gebruiker de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op hem verhalen.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid
15.1 Voor aanvaarde opdrachten heeft Gebruiker een inspanningsverplichting. Maar hij is nooit aansprakelijk voor niet gehaalde resultaten. Hij is alleen aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten.
15.2 Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
15.3 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
15.4 Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. In geen geval kan aanspraak worden gemaakt op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van Opdrachtgever of op indirecte schade en gevolgschade.
15.5 Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
15.6 De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
15.7 Onder de in artikel 16.4 genoemde directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de Opdracht te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
15.8 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 16 – Vrijwaringen
16.1 De Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Opdracht schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
16.2 Wanneer Opdrachtgever aan Gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of bijvoorbeeld software verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 17 – Risico-overgang
17.1 Het risico van verlies of beschadiging van zaken die bij de opdracht horen, gaat op Opdrachtgever over zodra deze aan Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd.

Artikel 18 – Overmacht
18.1 Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
18.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of nietvoorziend, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van derden daaronder begrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Opdracht verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
18.3 Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat hij zijn verplichtingen had moeten nakomen.
18.4 Partijen kunnen hun verplichtingen tijdens de situatie van overmacht uitstellen. Duurt de situatie van overmacht langer dan twee maanden, dan mogen alle partijen ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
18.5 Voor zoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Opdracht inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware
er sprake van een afzonderlijke Opdracht.

Artikel 19 – Geheimhouding
19.1 Gebruiker en Opdrachtgever zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie.
19.2 Moet Gebruiker volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden verstrekken en kan hij zich niet beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is hij niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd de opdracht te ontbinden op grond van de schade die hierdoor is ontstaan.

Artikel 20 – Intellectuele eigendom en auteursrechten
20.1 Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele weten regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een Opdracht aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
20.2 Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Opdrachtgever voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Gebruiker. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan, kan alleen na schriftelijke toestemming van Gebruiker.
20.3 Alle door Gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen en software voor Opdrachtgever, mag Opdrachtgever gebruiken. Hij mag ze vermenigvuldigen voor eigen gebruik, maar hij mag ze niet zonder voorafgaande toestemming van Gebruiker openbaar (laten) maken, of ter kennis van derden (laten) brengen, tenzij iets anders uit de stukken blijkt.
20.4 Gebruiker houdt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 21 – Toepasselijk recht en geschillen
21.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
21.2 De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
21.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 22 – Vindplaats en Wijzigingen
22.1 Deze Algemene Voorwaarden staan op de website van Gebruiker en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem waar Gebruiker staat ingeschreven. De laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold op het moment dat de opdracht tot stand kwam, is altijd de geldende versie.